Algemene voorwaarden

Artikel 1: Reissom en kortingen

Alle op de website en in de folder genoemde prijzen zijn per persoon. Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in de vakantieomschrijving op de website.Voor elke 2de of daarop volgende aanmelding uit hetzelfde familie, geldt een korting van €12,50- per aanmelding. Deze korting geldt niet voor het Minikamp en het Meikamp.

Artikel 2: Het boeken van je vakantie

Na iedere boeking van een vakantie (per telefoon of via internet) wordt door Fun2stay een boekingsbevestiging/factuur opgemaakt, waarmee de boeking is bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd en met een boeking gaat de boeker akkoord met deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van onze leveranciers zoals busmaatschappijen, zwembaden, etc.

Artikel 3: Betalingen

Na ontvangst van de boekingsbevestiging dien je per omgaande (binnen 30 dagen) de reissom aan ons over te maken. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte vakantie te annuleren. In dat geval worden de Fun2stay annuleringsvoorwaarden aangehouden. Tevens wordt het reeds betaalde bedrag met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 4: Reisbescheiden

Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden. Hierin vind je een bagagelijst, aankomst- en vertrektijd, adres van de locatie voor noodgevallen, routebeschrijving en aanvullende informatie. Tevens ontvang je dan ook een formulier waarop je o.a. medicatiegegevens en eventuele wijzigingen en bijzonderheden kan noteren. Dit formulier geef je aan de begeleiding op het moment dat jouw vakantie begint.

Artikel 5: Wijzigingen

Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 28 dagen voor vertrek wijzigingen (voor zover mogelijk) aanbrengen. Binnen 28 dagen voor vertrek is wijzigen niet meer mogelijk. Onder wijzigingen in de boeking wordt verstaan: Wijzigen van het soort vakantie, vertrekdatum of persoonswijziging.

Artikel 6: Een ander voor jou in de plaats

Als je als deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. De persoon die in jouw plaats meegaat dient wel een boekingsformulier volledig in te vullen.

Artikel 7: Annulering door de deelnemer

Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient schriftelijk (aangetekende brief of e-mail) bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. De annuleringsvoorwaarden die Fun2stay hanteert, zijn als volgt:

Bij annulering:

a. Tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;

b. Vanaf de 42ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

c. Vanaf de 21ste dag tot de 7de dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

d. Vanaf de 7de dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

e. Op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

Bij sommige vakantieonderdelen, uitgevoerd door derden, kunnen annuleringsbepalingen gelden die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zullen wij deze extra kosten aan u doorberekenen.

Artikel 8: Vrijblijvend Aanbod

Het aanbod van Fun2stay is een vrijblijvend aanbod, dat door Fun2stay kan worden herroepen. Dit kan gebeuren indien een vakantie is volgeboekt.

1. Minimum- en maximum aantal deelnemers

Bij alle vakanties staat een minimum- en maximum aantal deelnemers vermeld. Als bij een vakantie het bepaalde minimum- of maximum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, kan de aangeboden vakantie tot 2 weken voor vertrek worden afgelast of gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, de vakantie toch plaatsvinden. Het genoemde minimum- of maximumaantal kan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.

2. Gewichtige omstandigheden

In geval van gewichtige omstandigheden hebben wij het recht de overeenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat de uitvoering van de overeenkomst door Fun2stay niet in redelijkheid kan worden verwezenlijkt. Fun2stay zal de reiziger, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging de vakantieganger is toe te rekenen.

Artikel 9: Het melden van bijzonderheden

Als je een Fun2stay vakantie wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat je kunt zwemmen, fietsen, lopen, en je, ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), etc. Mocht er na het boeken van een vakantie een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan ben je verplicht dit aan ons door te geven. We vragen je met klem dit echt aan ons door te geven, zodat we goed met je mee kunnen denken welke Fun2stay vakantie mogelijk het meest geschikt voor je is en om eventuele verdere teleurstelling hierna te voorkomen. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten. Je ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur de locatie hebt verlaten. Alle kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening.

Artikel 10: Verplichtingen van de deelnemer

Je bent, als deelnemer van een bij Fun2stay geboekte vakantie, verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels van Fun2stay ter bevordering van een goede uitvoering van de vakantie. Je dient dan ook de Fun2stay-regels te accepteren, die nageleefd moeten worden tijdens de Fun2stay vakantie. Iedere persoon die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de vakantie wordt bemoeilijkt en/of de naam van Fun2stay wordt geschaad, kan door Fun2stay van (voortzetting van) de vakantie worden uitgesloten. Ook het overtreden van de Fun2stay-regels kan betekenen dat je door Fun2stay van de (voortzetting van) de vakantie wordt uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. Je ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat je uiterlijk binnen 24 uur de locatie hebt verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar je terecht kunt. Alle kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ten minste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens je vakantie telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van Fun2stay-materiaal of materiaal dat via derden verhuurd of in gebruik gegeven is. Deelnemers aan een Fun2stay vakantie zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen, ook als deze in beheer zijn afgegeven aan de reisbegeleiding. Fun2stay is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bagage.

Artikel 12: Gevonden voorwerpen

Fun2stay bewaart gevonden voorwerpen tot maximaal 7 dagen na afloop van de vakantie.

Artikel 13: Overmacht

Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer/ te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Fun2stay niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom.

Artikel 14: Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.fun2stay.nl binden Fun2stay niet.

Artikel 15: Beeldmateriaal

Tijdens de Fun2stay vakanties en evenementen worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Fun2stay in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit bij boeking te vermelden bij de bijzonderheden.

Artikel 16: Copyright

Niets uit de folder of website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.) mag zonder schriftelijke toestemming van Fun2stay door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Artikel 17: Aantal maal op kamp

Een kampweek is intensief. Je mag daarom maximaal 2 weken met ons mee in de zomer, en er moet minimaal 1 week tussen zitten. Je kunt dus niet 2 achtereenvolgende weken met ons op kamp